CONTACTMOMENTEN

 

Nieuwsbrief

Elke laatste vrijdag van de maand komt er een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt via de Parro-app verspreid. In de nieuwsbrief leest u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Hebt u naar aanleiding daarvan vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Schoolgids

Elk jaar ontvangt u na de zomervakantie de schoolgids voor het nieuwe schooljaar. Hierin staat alle relevante informatie over de school met betrekking tot het nieuwe schooljaar en de gang van zaken op school. 
Deze gids kunt u ook inzien op de website onder het kopje downloads.

Jaarkalender

Elk jaar ontvangt u de kalender, waarop gebeurtenissen, vakanties, verjaardagen e.d. van het hele schooljaar staan vermeld.

Pleinfeest

Op de tweede vrijdagmiddag van ieder schooljaar hebben we een pleinfeest voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Na een lange periode van vakantie ontmoeten we elkaar dan graag. Leerlingen van groep 8 en hun ouders organiseren dit feest. Ieder jaar dus een andere club mensen, wat zorgt voor een feest dat ieder jaar weer unieke elementen in zich heeft!

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. De informatieavonden zijn zo verdeeld dat u bij elke groep van uw kind(eren) aanwezig kunt zijn.

Spreekavond

Ieder jaar wordt er in september een spreekmoment gepland met alle ouders. Tijdens deze tienminutengesprekken wordt het welzijn van uw kind(eren) besproken met de groepsleerkracht(en). Heeft u behoefte aan meer gesprekken, dan kunt u dit zelf aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Rapporten

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen hun rapport, in de maand februari en voor de zomervakantie. In het rapport zijn o.a. de methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen (CITO) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem opgenomen.

Schoolkeuzegesprekken

Groep 8 staat onder andere in het teken van de keuze voor het vervolgonderwijs. Eind groep 7 is er een voorlopig verwijzingsgesprek. In het voorjaar vinden de schoolkeuzegesprekken voor het vervolgonderwijs plaats tussen de leerkracht van groep 8 en het kind met zijn ouders.